Weevers Mechanisatie heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Weevers Mechanisatie zijn verontschuldigingen aanbiedt. Weevers geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Weevers Mechanisatie is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Weevers Mechanisatie, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Weevers Mechanisatie. Weevers Mechanisatie is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Weevers Mechanisatie wordt verkregen.

Bezoekers van de website van Weevers Mechanisatie die informatie verschaffen aan Weevers Mechanisatie, gaan ermee akkoord dat Weevers Mechanisatie onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Weevers Mechanisatie zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Weevers Mechanisatie) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.